*Mimarlar tarafından hazırlanan OSB antetli (Yapı ile ilgili tüm bilgilerin işlendiği; proje müellifi ve yapı denetim firması denetçisi tarafından kaşeli ve imzalı),

*1/200 ölçekli köşe koordinatları işlenmiş olan Vaziyet Planı (destek üniteleri, otopark, yükleme-boşaltma alanları, çevre yeşili, OSB’nin uyguladığı bahçe duvar tip detayı, parsel içi yollar, kot aldığı yoldan verilecek ana girişler ve varsa giriş kulübesi vaziyet planına işlenmelidir.)

* Altyapı vaziyet planı, 1/50 veya 1/100 ölçekli bodrum katlar dahil tüm Kat planları (yangın hidrantlarının yerleri gösterilmelidir.)

*Çatı planı (tüm mahal kotları ve kullanılacak kaplama malzemeleri işlenecektir.) ve bunlara ilişkin en az iki kesit (kotlar, varsa saçak ve sundurmalar, cephe, çatı, döşeme kaplama malzemeleri, cephede kullanılacak rengin ral kodları, tabela, reklam panoları, bahçe duvar detayları gösterilecek şekilde), İki yönlü siluet kesitleri ve tüm cephe görünüşleri, sistem kesitleri ve nokta detayları (çatı, kapı, pencere, duvar ve döşeme detayları),

*Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin belirtilmesi zorunludur.

*Bağımsız bölüm metraj cetveli bulunan tatbikat projelerinden ve mahal listesinden oluşur.

* Katılımcıya ait idari üniteler;
Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25 ini geçemez.

*Yangın güvenliğini sağlamak amacı ile yapılacak tesisin etrafı 5.00m genişliğinde araçların (itfaiye) rahatça girip çıkmasına ve manevra yapmasına uygun olarak, kilit taşı veya betonla kaplanmalıdır.

*Sığınak projelendirilirken, 3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerine Sığınaklar ile ilgili 31.12.2010 tarihli 27802 sayılı Ek Yönetmelikte tanımlanan özelliklere uygun olarak projelendirilecektir. Sığınak alanı; Mimari projenin ekinde yer alan yapı sahibi tarafından beyan edilen fizibilite etüt raporuna (Bir vardiyada aynı anda çalışacak en fazla personel sayısına göre hazırlanacak) göre hesaplanacaktır.

*Otopark projelendirilirken, yürürlükteki Otopark Yönetmeliğine göre yapılmalıdır. Zemin katta ve normal katlarda kapalı otopark yapılmamalıdır. (Ancak, parsel alanı içerisinde tesise bitişik ve tesis taşıyıcı sistemi ile bağlantısı olmamak kaydı ile yangın (itfaiye) ring hattını kapatmayacak, dört tarafı açık olmak ve saçak yüksekliği max h=2,5 m’yi geçmeyecek şekilde, üzeri etermit, ondülün v.b. malzemelerle kapatılarak otopark yönetmeliğinde belirtilen oran ve miktarlara bağlı kalmak koşulu ile otopark yapılabilir.)

*Bodrum kat dışında zemin katta yapılması planlanan emsale dahil olmayan teshin merkezinin alanı 100m² ile sınırlandırılmalıdır.

*Parsele Ana Giriş Kapıları;
1800m²’lik parsellerde 1 adet,1800 m²’den büyük parsellerde 2 adetten fazla olmayacak şekilde projelendirilir.

*Mimari projeye, Temel Kalıp Planı eklenmeli, Hafriyat hesabı yapılmalıdır.

Emsal hesabı yapılacak. M² Cetveli hazırlanacak. Toplam inşaat alanı (Işıklıklar hariç bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının inşa edilen tüm katların alanı), fabrika, idari bina alanı, sığınak alanı, müştemilat alanı, otopark ve yeşil alan ayrı ayrı belirtilmelidir.